Seznam přijatých dětí:

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

 

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

 

pátek 7. dubna 2017 13:00 – 18:00 hod.

sobota 8. dubna 2017 9:00 – 11:30 hod.

 

Povinná školní docházka – zápis

 

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Spádovost

 

Do naší základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.

 

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým počtem 56 žáků. 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2017.

 

Dokumenty k zápisu si můžete stáhnout zde a vyplnit doma, nebo budou k vyplnění přímo u zápisu ve škole:

 

Zápisový lístek

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Kritéria pro přijetí