Věci z půdy (4.A)

Ve čtvrtek 25. května 2023, se žáci 4. A vypravili do  Arcidiecézního muzea, aby se zúčastnili velmi zajímavého výtvarně-dramatického programu s názvem Věci z půdy, který je provedl historií a prožitkovým způsobem poskytl přehled o obdobích pravěku, středověku a novověku.

Akce začala v 10:00 ráno přivítáním žáků na Václavském návrší před budovou muzea. Zde nás čekal průvodce, který nám poskytl základní informace o muzeu a vysvětlil, jaká témata budou během akce probrána. Žáci se rozdělili podle svého zájmu do pravěku, středověku nebo novověku. Vzhledem k probranému učivu 4. třídy, si většina vybrala středověk.

První část programu byla věnována pravěku. Žáci byli přivedeni do oddělení věnovaného tomuto období, kde byly vystaveny exponáty jako keramika a hliněné sošky. Průvodce jim vyprávěl, jakým způsobem pravěcí lidé žili a jak se vyvíjela jejich kultura. Žáci se poté zúčastnili pravěkého rituálu za zvuků pravěkých nástrojů a měli také možnost si společně vyrobit hliněnou sošku na ochranu svého kmene.

Následovala druhá část akce věnovaná středověku. Žáci se přesunuli do středu sálu, který byl vyzdoben exponáty připomínajícími středověk. Žáci se dozvěděli, jak vznikaly středověké knihy. Podrobně se seznámili s bohatě zdobeným iluminovaným rukopisem Olomoucký kolektář, který si v roce 1142 objednal biskup Jindřich Zdík. Všichni si vyrobili středověký komiks, který se věnoval sv. Řehoři Velikému obklopeného prosebníky, kteří jej žádají o ochranu pro novou olomouckou katedrálu.

Poslední část akce byla věnována novověku. Žáci se přesunuli do zadní části sálu, kde byly vystaveny obrázky z tohoto období. Průvodce jim vyprávěl o přestavbě olomoucké novogotické katedrály. Na závěr si žáci z vlastních těl postavili onu katedrálu.

Program v Arcidiecézním muzeu byl fantastický a všem se líbil natolik, že se ještě příští měsíc vypravíme do Zdíkova paláce.