Testování na Covid-19 žáků jdoucích na SŠ

Testování žáků účastnících se přijímacího řízení na střední školy na Covid-19

Informace získány z metodiky MŠMT ČR, která vychází z nařízení vlády.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách (přijímacím řízení na střední školy) je:

  • negativní test a
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale nemusí.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Základní škola ani střední škola nemá povinnost zajistit testování doprovázejících osob.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-C oV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnůa které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služebpodle aktuálně platného mimořádného opatření kprovádění testů
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky vpřípadě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů oléčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky vpřípadě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

Testování žáků jdoucích na SŠ na naší škole

Po otestování v termíny, které jsou níže uvedeny, dostanou žáci jdoucí na příjímací řízení potvrzení o absolvování testu.

Žáci tříd 5.A a 5.B – se otestují v rámci výuky ve škole v pondělí 3. 5. 2021 od 8.00 hodin (po příchodu na vyučování).

Žáci třídy 5.C se otestují v rámci výuky ve škole ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 8.00 hodin (po příchodu na vyučování).

Žáci tříd 7.A a 7.B se otestují v pátek 30. 4. 2021 od 11.15 hodin. Žáci vyčkají před školou, kde si je vyzvedneme.

Žáky třídy 9.A. se otestují ve středu 28. 4. 2021 od 10.30 hodin. Žáci vyčkají před školou, kde si je vyzvedneme. V průběhu testování vydáme žákům i zápisové lístky.

Žáky třídy 9.B. se otestují ve středu 28. 4. 2021 od 11.30 hodin. Žáci vyčkají před školou, kde si je vyzvedneme. V průběhu testování vydáme žákům i zápisové lístky.