Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 

Den otevřených dveří: v úterý 2. dubna 2019 od 8:00 – 11:00 a od 15:00 do 17:00.

 

pátek 5. dubna 2019 13:00 – 18:00 hod.

sobota 6. dubna 2019 9:00 – 11:30 hod.

 

Možnost elektronické přihlášky k zápisu s výběrem termínu je na adrese:

Elektronická přihláška k zápisu do 1. ročníku

 

Povinná školní docházka – zápis

 

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

Spádovost

 

Do naší základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.

 

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým počtem 56 žáků. 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2019.

 

Formuláře pro zápis:

Žádost o přijetí

Zápisový lístek

Žádost o odklad