Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých děti

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 

 

čtvrtek 8. dubna 2021 – pondělí 19. dubna 2021 

Upřednostňujeme elektronické přihlášky k zápisu ve SkolaOnLine, bude dostupné od 8. března 2021

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40218

Po registraci, Vám bude zaslán mail s přihláškou. Vyplněnou přihlášku je potřeba v termínu od 1. dubna 2021 doručit do školy.

Možnosti zaslání přihlášky:

  • Datovou schránkou (naše adresa datové schránky je: msimf38)
  • Mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu dvorak@zsnedvedova.cz  (nelze zaslat prosté PDF)
  • Poštou na adresu školy
  • Vhozením do schránky školy

 

Povinná školní docházka – zápis

 

K zápisu jsou povinní se dostavit zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, kteří současně ještě neplní povinnou školní docházku. Současně i zákonní zástupci dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Spádovost

 

Do naší základní školy se přednostně přijímají děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021.

 

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 první třídy s celkovým počtem 56 žáků. 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2021.

 

Formuláře pro zápis:

K zápisu je potřeba se přihlásit v termínu od 8. března do 19. dubna 2021 na adrese

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/nedvedova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40218

Kriteria-1

 

Pokud máte další dotazy kontaktujte: Mgr. Miroslava Dvořáka, dvorak@zsnedvedova.cz