Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. zápis k předškolnímu vzdělávání,
  2. zajištění předškolního vzdělávání,
  3. zápis k základnímu vzdělávání,
  4. zajištění základního vzdělávání,
  5. zájmové vzdělávání ve školní družině.

 

Kontaktní adresa správce:

Název: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace
Adresa: Nedvědova 17, 779 00 Olomouc
IČ: 61989851
telefon: +420 585 431 498
e-mail: skola@zsnedvedova.cz
ID datové schránky: msimf38

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace, na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583 (radnice), 779 11 Olomouc,
telefon: +420 588 488 603,
e-mail: poverenec.skoly@olomouc.eu,
ID datové schránky: kazbzri.

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkovou organizaci vztahují.

 

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Základní školu a Mateřskou školu Olomouc, Nedvědova 17, příspěvkovou organizací a Vámi.

 

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.